in banner

מחקר ופיתוח

לקבוצה מעבדות מחקר ופיתוח באתרי הייצור שלה בחולון ובבנימינה. במעבדות מתקיימים תהליכי מחקר ופיתוח של מוצרים גנריים במטרה להרחיב את סל מוצרי הקבוצה ולשפר באופן עקבי את תיקי הייצור שברשותה. 

הקבוצה רואה בתחום המו"פ זרוע אסטרטגית עיקרית לצמיחתה בטווח הבינוני והארוך. בהתאם מקדמת הקבוצה מספר תהליכים תשתיתיים בתחום המחקר והפיתוח שתכליתם האצת ושדרוג יכולות המו"פ של הקבוצה.

לאורך שנות פעילותה פיתחה הקבוצה עשרות מוצרים חדשים בתחומי ה- RX, OTC, דרמוקוסמטיקה ותוספי תזונה וכיום מצויים בתהליכי פיתוח מוצרים רבים נוספים (בהם תרופות גנריות ומוצרי דרמטולוגיים). 

מחלקת המחקר הרישום והפיתוח בתהליך גידול מתמיד ומשאבים רבים מושקעים במעבדת המו"פ.

הקבוצה מנהלת את תחום המחקר והפיתוח שלה בשני אפיקים עיקריים:

  • פיתוח תרופות חדשניות - תחום המחקר והפיתוח הינו אפיק אסטרטגי חשוב להמשך צמיחת הקבוצה בעתיד. קבוצת רקח מייחסת חשיבות רבה לאימוץ טכנולוגיות חדשניות בתחום הגנריקה ופועלת לאיתור שיתופי פעולה בתחום זה. בהתאם נחתם הסכם עקרונות עם מוסד רפואי מרכזי בישראל לשיתוף פעולה בתחום מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות. קבוצת רקח והמוסד הרפואי המחקרי פועלים לזיהוי, מחקר, פיתוח, ומסחור של תרופות חדשניות הנשענות של שילובים חדשניים (NEW COMBINATION), פורמולציות חדשות של תרופות (RE-FORMULATION) והרחבת אינדיקציות לתרופות קיימות. שיתוף הפעולה מתבסס על יכולות המחקר והפיתוח הרפואיות והפרמצבטיות של שני הצדדים.

    במקביל, פועלת קבוצת רקח להרחבת יכולותיה בתחום המחקר והפיתוח (גיוס כח-אדם והרחבת תשתיות) ולגיוס מקורות תמיכה ממשלתיים.
  • הרחבת מגוון המוצרים - קבוצת רקח פועלת להאצת תהליכי הפיתוח של מוצרים חדשים במעבדותיה. בנוסף פועלת הקבוצה לקידום ויישום הסכמים לרכישת ידע (KNOW HOW) מחברות בחו"ל כאמצעי לקיצור תהליכי הפיתוח, וכן פועלת להרחבת יכולותיה בתחום המחקר והפיתוח (גיוס כח-אדם והרחבת תשתיות) בכדי לאפשר פיתוח במקביל של מגוון מוצרים חדשים מדי שנה.

בנוסף, מתנהלת פעילות פיתוח עסקי במסגרת רקח יזום טכנולוגיות (RITE).

רקח יזום טכנולוגיות (RITE) עוסקת באיתור, פיתוח וטיפוח יזמויות עסקיות בתחום הרפואי. הרחבת פעילות הייצוא של הקבוצה בחו"ל. קבלת רשיונות להפצה ומכירת תרופות בארצות אפריקה ומזרח אירופה.

רקח ייזום טכנולוגיות הוקמה בשנת 1999 כיוזמה משותפת של הקבוצה עם ד"ר ז'אק עזרן במטרה להרחיב את האסטרטגיה השיווקית של הקבוצה, כך שתתפרש גם על שווקי חוץ. 

בשנים האחרונות התרכזה פעילות RITE ברישום תרופות ובשיווק של מוצרי הקבוצה לשווקים מתפתחים ומתעוררים ברחבי העולם. RITE אחראית על תהליך היצוא במדינות שאליהן יזמה את היצוא, ערבות רישום מוצרי הקבוצה, עיצוב המוצרים והתאמתם לשיווק בחו"ל, השתתפות במכרזים בין-לאומיים וכו'.

במקביל, מרכזת RITE את הקשרים הבינ"ל של הקבוצה ופעולת ליצירת שיתופי פעולה אסטרגיים בין הקבוצה לחברות תרופות בחו"ל בתחום הייבוא, רכישת ידע, וייצוא.

 

תפריט ראשי